• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası

ÖKAMDER

Hoş geldiniz!

Hava Durumu
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi6
Bugün Toplam49
Toplam Ziyaret458575
Takvim

Dernek Tüzüğü

ÖZEL KALEM MÜDÜRLERİ YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

Derneğin Adı

Madde 1-Özel Kalem Müdürleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğidir.

Derneğin Merkezi

Madde 2-Derneğin merkezi Ankara'dadır. Gazi Mustafa Kemal Bul.Onur İşhanı No.12 Kat.2 D.26 Kızılay-ANKARA

İKİNCİ BÖLÜM 

Derneğin Amacı Ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları Ve Çalışma Biçimi

Madde 3-Derneğin Amacı Ve Faaliyetleri;

Derneğin amacı; üyelerinin mesleki, kültürel, sosyal ekonomik ve hukuki yönlerden hak ve menfaatlerini araştırmak ve korumak, sorunlarının giderilmesi için girişimlerde bulunmak, mesleki gelişmeyi ve aralarındaki dayanışmayı ve yardımlaşmayı sağlamak, üyeler arasında sosyal yakınlaşma ve yardımlaşmada bulunmak, üyelerine hizmet amacıyla misafirhane, lokal açmak, dernek faaliyetlerini yurt düzeyinde yürütmek, uluslararası beraberlik ve işbirliği yapılmasında yarar görülen hallerde işbirliğine girmek, kamuya ve özel sektöre özel kalem, sekreterya, protokol ve halkla ilişkiler hizmetleriyle ilgili olarak nitelikli personel yetiştirmek, bilgilendirmek ve eğitmek üzere seminerler, kurslar, paneller ve benzeri faaliyetler düzenlemek. Dernek Bu Amacını Gerçekleştirmek İçin Aşağıdaki Çalışmaları Yapar: Dernek tüzel kişi olarak genel hükümlere göre sahip olduğu yetkilerden başka 3 üncü maddede yazılı amaçlara ulaşmak için aşağıda belirtilen çalışmaları yapar.                

a) Üyelerin personel hukukundan doğmuş ve doğacak meslek ve hizmetle ilgili sorunlarının çözüme kavuşturulması için girişimlerde bulunmak, maddi ve manevi hak, yetki ve sorumluluklarının modern yönetim ilkeleri ile hayatın gereklerine, mesleğin ve üyelerin yararına düzenlenmesini sağlamak.                

b) Personel hukukunu ilgilendiren mevzuat ve konular üzerinde incelemeler yaparak ilgili kurumlara tekliflerde bulunmak.                 

c) Dernek üyelerinin, ihtiyaçlarını karşılamak üzere, tüketim, kredi ve yapı kooperatif kurulması için yardımcı olur, ayrıca, diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak.  

ç) Ülkemizin, bölgemizin sosyal, kültürel ve sanatsal değerlerini korumak, tanıtmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla konser-eğitim-konferans vs…. gibi etkinlikler düzenlemek.

              

d) Üyelerin mesleki bilgilerini yeterliliklerini artırıcı derneğin amacıyla ilgili kamu ve özel sektörde özel kalem müdürlüğü, sekretarya, protokol ve halkla ilişkiler hizmetleriyle ilgili olarak nitelikli personel yetiştirmek,  bilgilendirmek ve eğitmek üzere seminerler, kurslar, paneller, konferanslar, açıkoturumlar ve benzeri faaliyetlerde bulunmak.             

e) Mesleki alanlara giren konularda mevzuat ve uygulama ile ilgili her türlü araştırma ve çalışmaları yapmak, görüş ve önerileri hazırlamak ve ilgili yerlere sunmak.                 

f) Derneğin amaçlarına ve faaliyetlerine uygun yayım yapmak.    

g) Üyelere sosyal yardımlarda bulunmak.    

h) Üyelerin, eğlenme, dinlenme, gezi ve barınma gibi sosyal ihtiyaç ve isteklerini imkanlar dahilinde sağlamak.    

ı) Üyelerin spor yapmasına ve sporun her alanında gelişmesine yardımcı olmak.    

i) Öğrencilerin eğitim, öğretim, araç ve malzemeleri ile giyim kuşam gibi ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik burs vermek ve sağlamak.    

j) Amacın gerçekleştirilmesi için gerek duyulduğu zaman taşınır ve taşınmaz malları almak, satmak, kiralamak ve taşınmaz mallar üzerinde her türlü hakları koydurmak, işletebilmek ve inşaat yapmak.    

k) Derneğin amacına uygun konularda hür türlü resmi ve özel teşebbüse müracaatta bulunmak, sonuçlarını üyelerine ve kamuoyuna yansıtmak.    

m) Derneğimiz üyelerine ihtiyaç halinde ayni ve nakdi yardımda bulunmak.    

n) Dernek amaçlarını yerine getirirken eş değer (aynı hizmetleri gören) derneklerle veya vakıflarla işbirliği yapmak.    

o) Uluslararası etkinliklerde bulunmak ve temsilci veya temsilciler göndermek, bilgi ve görgü amaçlı yurtdışı geziler düzenlemek.    

ö) Yolsuzluklar ve usulsüzlüklere duyarlı olmak, her türlü risklere karşı önlem bilincinin bütün toplum kesimlerinde yaygınlaşması için uğraş vermek, anketler düzenlemek, bilimsel çalışmalar yapmak, olumlu girişimleri desteklemek, çözüm önerileri geliştirmek, üyeleri, kamuoyunu ve ilgilileri bilgilendirmek.    

p) Derneğin amacına uygun olarak Avrupa Birliği ve uluslararası fonlardan yararlanmak üzere projeler hazırlamak, sunmak ve üyelerin istifadesini sağlamak.    

r) Dernek, Yardım Toplama Kanunu ile tüzük hükümlerine uygun olarak yardım ve şartlı-şartsız bağış alır ve verir, şartlı veya şartsız vasiyetleri kabul eder.     

s) Derneğin amacını gerçekleştirmek için dernekler yasasına ve yürürlükteki yasalara aykırı olmayan etkinliklerde bulunmak, ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organlarının kararı ile platform oluşturmak.    

t) Derneğin amaç ve hizmet konularına yönelik gelir artırıcı projeler için ortaklıklar, iktisadi işletmeler, federasyon ve vakıflar kurmak.       

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Derneğe Üye Olma, Yükümlülükleri, Üyelikten Çıkma Ve Çıkarılmanın Şart Ve Şekilleri Üye Olma Hakkı Ve Yükümlülükleri 

Madde 4-Fiil ehliyetine sahip olan ve Derneğin amaçlarını benimseyen, kamu ve kamusal nitelikte kurum-kuruluşlarda, Devlet-Vakıf Üniversitelerinde ve ülkemizde bulunan yabancı ülkelerin Büyük Elçiliklerinde görevi ve unvanı ne olursa olsun özel kalem müdürü ve yardımcılığı görevini fiilen yürütenler ve geçmişte bu makamlarda aynı görevi yapmış olanlar Derneğe üye olabilir.

Dernek Yönetim Kurulu, üyelik için yapılacak yazılı müracaatları en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp, sonucu müracaat sahibine yazı ile duyurmak zorundadır. Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz.

Yükümlülükleri:     

a) Derneğe üye olacakların, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olması şarttır.   

b) Derneğe 2 türlü üye kaydolunur: Asil Üye; Derneğe her sene muayyen aidat ödemeyi kabul eden üyedir. Fahri Üye; Derneğe maddi ve manevi büyük hizmetler sağlayan kimseler yönetim kurulunun kararıyla fahri üye kaydolunurlar. Bu karar fahri üyelere duyurulur. Fahri üyelik için ikamet şartı aranmaz. İstedikleri takdirde aidat verebilirler. Oy hakları yoktur.    

c) Üyeler dernek çalışmalarına katılır, giriş aidatı ve üye aidatlarını kesintisiz öderler.    

d) Üyelerin Genel Kurula katılması, oy kullanmak, genel kurul organlarını seçmek ve bu organlara seçilmek hakları vardır.    

e) Üyeler aldığı görevleri iyi niyet ve ciddiyetle yaparak sahip oldukları yetkileri dernek yararı dışında kullanamazlar.

Üyelikten Çıkma

Madde 5- Hiç kimse Dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye istifa hakkında sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi Yönetim Kuruluna ulaştığı anda çıkış izni sonuçlanmış olur.

Üyelikten Çıkarılma

Madde 6-Dernek üyesi iken, medeni hakları kullanma yetkisini ve Dernekte üye kalma haklarını kaybedenler ve Dernek Tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılma kararı verilenlerin üyelikleri sona erer. Yukarıda belirtilen durumlardan birinin tespiti halinde, üyelik kaydı Dernek Yönetim Kurulunca silinir. Dernek Tüzüğüne aykırı hareketlerinden dolayı üyelikten çıkarılanların Genel Kurula itiraz hakları vardır.   

Üyelerin Hakları   

Madde 7-Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Her üye Genel Kurulda bir oy hakkında sahiptir. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.  

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Organlar Dernek Organları

Madde 8-Derneğin Zorunlu Organları;

a) Genel Kurul,

b) Yönetim Kurulu,

c) Denetim Kuruludur.

Zorunlu organlar dışında, genel kurul kararıyla başka organlar da oluşturulabilir. Ancak kanunen oluşturulan zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları bu organlara devredilemez.

Genel Kurulun Niteliği ve Oluşumu

Madde 9-Genel kurul derneğin en yetkili karar organı olup, derneğe kayıtlı ve dernek tüzüğüne göre genel kurul toplantısına katılma hakkı bulunan üyelerden oluşur.

Genel Kurulun Toplanma Şekli, Zamanı ve Yeri

Madde 10-Genel kurul, üç yılda bir Nisan ayında, yönetim kurulunca alınmış başkaca bir karar yok ise, yönetim kurulunun çağrısıyla, dernek merkezinin bulunduğu ilde toplanır.

Olağanüstü Genel Kurul;

a) Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde,

b) Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde,

c) Dernek üyelerinin beşte birinin yazılı olarak başvurusu üzerine, yönetim kurulunca toplantıya çağrılır.

Toplantıya Çağrı Usulü

Madde 11-Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılacak asıl üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılacak üyeler, en az onbeş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi belirtilmek suretiyle, yazılı olarak bildirilmek veya gazetede ilan vermek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az, iki aydan çok olamaz. Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler, ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. 

Madde 12-Genel kurul, genel kurula katılma hakkı bulunan dernek üyelerinin salt çoğunluğu ile, derneğin feshine veya tüzük değişikliğine karar verilebilmesi için ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. Genel kurul da kararlar salt çoğunlukla alınır. Genel kurulda alınacak kararlar toplantıda hazır bulunanların salt çoğunluğu ile alınır. Ancak, derneğin feshi veya tüzük değişikliği kararlarında ise toplantıda hazır bulunanların üçte ikisinin oy çoğunluğu aranır.

Genel Kurul Toplantısının Yapılış Usulü

Madde 13-Genel kurul toplantıları, duyuruda belirtilen yerde, belirtilen gün ve saatte yapılır. Genel kurula katılacak üyeler yönetim kurulunca düzenlenen listedeki isimlerinin karşısını imzalayarak toplantı yerine girerler. Toplantı için yeter sayı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir. Toplantı, yönetim kurulu başkanı ya da görevlendireceği yönetim kurulu üyesi tarafından açılarak, toplantıyı yönetmek üzere bir divan başkanı ve yeterince başkan vekili ile iki katip üye seçilir ve toplantıya gündem maddelerinin sırasına uyularak devam edilir. Toplantının yönetimi Divan Başkanı'nca yürütülür. Toplantı sonunda, alınan kararları da belirtecek şekilde bir tutanak düzenlenir ve düzenlenen tutanak başkan ve katip üyeler tarafından imzalanarak yeni seçilen yönetim kuruluna verilir. Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür.

Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından, görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınıp görüşülmesi zorunludur.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde 14 -Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.

a) Dernek organlarını seçmek,

b) Dernekle ilgili tüm faaliyetleri görüşmek,

c) Dernek tüzüğünü değiştirmek,

d) Yönetim ve Denetim Kurullarının raporlarını görüşüp yönetim kurulunu ibra etmek,

e) Yönetim Kurulunca hazırlanan taslak bütçeyi görüşüp aynen veya değiştirerek kabul etmek,

f) Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut malların satılması konularında yönetim kuruluna yetki vermek,

g) Derneğin federasyona katılması veya federasyondan ayrılmasına karar vermek, 

h) Dernek şubelerinin açılmasına veya kapatılmasına karar vermek,

i) Yönetim ve Denetim Kurulu başkan ve üyelerine verilecek ücreti tespit etmek,

j) Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesine karar vermektir.

k) Derneğin feshine karar vermek.

Yönetim Kurulunun Oluşumu, Görev ve Yetkileri

Madde 15-Aşağıda yazılı hususlar yönetim kurulunca görüşülüp karara bağlanır.

a) Merkez yönetim kurulu, genel kurulca üç yıllık süre için seçilen dokuz asıl ve dokuz yedek üyeden oluşur. Görev sırası sona eren üye yönetim kuruluna yeniden seçilebilir. Boşalan üyelikler, sırasıyla, yedek üyelerden tamamlanır. Yedek üye, yerini aldığı üyenin süresini tamamlar.

b) Yönetim Kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle üye tamsayısının yarısının altına düşerse, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu üyeleri genel kurulu bir ay içinde toplantıya çağırır.

c) Yönetim Kuruluna seçilen üyeler, ilk toplantılarını yaparak kendi aralarında seçimle görev bölümü yaparlar.

d) Yönetim Kurulu salt çoğunluk ile toplanır. Toplantıya Genel Başkan, bulunmadığı zamanlarda Başkan Yardımcısı başkanlık eder ve kararlar salt çoğunluk ile alınır. Oylarda eşitlik olması durumunda başkanın bulunduğu tarafın oyu doğrultusunda hareket edilir.

e) Yönetim Kurulu derneğin yürütme ve temsil organıdır. Bu görevini mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getirir. Derneği temsil görevi yönetim kurulu başkanına aittir. Temsil görevi, yönetim kurulunca üyelerden birine veya birkaçına ya da üçüncü kişilere verilebilir.

f) Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapar ve gelecek döneme ait bütçe taslağını hazırlayarak genel kurula sunar.

g) Dernek üyelerinin ödeyeceği yıllık üye ve giriş üye aidatlarını Yönetim Kurulu tespit eder.

h) Derneğe ait yazışmaların ve kayıtlarının usulünce yapılmasını sağlar.

i) Belirleyeceği günlerde ve üye tamsayısının yarıdan bir fazlasıyla toplanarak dernek işlerini görüşür. Karar alınmasını gerektiren işler hakkında karar alır ve bu kararların karar defterine yazılarak yönetim kurulu üyelerince imzalanmasını sağlar.

j) Derneğin amacına yönelik ihtiyaç duyulan konularda çalışma grupları oluşturur.

k) Derneğe üye alınmasına veya üyelikten çıkarılmasına karar vermek.

l) Kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine ipotek veya aynı haklar tesis ettirmek.

m) Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikler hazırlayarak genel kurulun onayına sunmak.

n) Genel Kurul yetkisi ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa etmek, Devlet tahvili, hazine bonosu veya her nevi tahvil veya hisse senedi satın almak.

o) Mevzuatta yönetim kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır. 

Genel Başkanın Görev ve Yetkileri

Madde 16-Genel Başkanın görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir.

a) Derneği temsille birlikte sevk ve idare eder. Merkez yönetim kurulu toplantılarına başkanlık eder.

b) Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

c) Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikleri otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

d) Derneğe ait tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlar.

e) Derneğin yılsonu itibarıyla faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyannameyi her yıl nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine verilmesini sağlar.

f) Yurt dışından yardım alınması halinde, bu yardımların bankalar aracılığıyla alınmasını sağlar.

g) Derneğin edindiği taşınmazları, tapuya tescilinden itibaren bir ay içinde mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

h) Derneğin temsilcilik açması halinde, temsilciliğin adresi ve görevlendirilecek kişi veya kişilerin mülki idare amirliğine bildirilmesini sağlar.

i) Önemli ve acele konularda yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Merkez ve şube görevlerinin etkin ve verimli yapılmasını teşvikle birlikte bu konuda öncülük yapar.

j) Mevzuatta dernek başkanınca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

 

Genel Sekreterin Görev ve Yetkileri

Madde 17-Yönetim Kurulu gerekli gördüğünde, dernek üyeleri arasından veya dışarıdan bir Genel Sekreter tayin eder.           

Genel Sekreter, yönetim kurulunca verilen yetkiler çerçevesinde derneği temsil eder ve derneğin bilumum hizmetlerini, programlama ve mevzuata uygun olarak yerine getirilmesini sağlar. 

Denetleme Kurulu Görev ve Yetkileri

Madde 18-Aşağıda yazılı hususlar denetleme kurulunca görüşülüp karara bağlanır.

a) Genel Kurulca gizli oyla seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşmak üzere üç yıllık süre için seçilirler. Görev süresi bitenin yeniden seçilmesi mümkündür.

b) Derneğin tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

c) Çalışma usulünü kendisi tespit eder. Denetleme Kurulu başkanı veya üyelerden biri, davet üzerine yönetim kurulu toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir.

d) Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

e) Gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırmak.

f) Mevzuatta denetleme kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır. 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Derneğin Örgütlenmesi Borçlanma Usulleri

Madde 19-Borçlar Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre Yönetim Kurulu, derneğin çalışmalarını ve amaçlarını gerçekleştirebilmek için dernek adına menkul ve gayrimenkul alımlarında Genel Kurul izniyle ileriye yönelik borçlanabilir.

İç Denetim Şekilleri

Madde 20-Derneklerde iç denetim esastır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetim Kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur. 

Federasyon Kurulması

Madde 21-Dernek, amaçlarını gerçekleştirmek üzere, kuruluş amacına uygun olan dernekler ile birleşerek federasyon kurabilir, aynı amaçlı federasyonlara katılabilir. 

Temsilcilik

Madde 22-Yurt içinde ve yurt dışında gerekli görülen yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla temsilcilik açılabilir. Temsilcilikler, şube veya dernek genel kurullarında temsil edilmezler. Şubeler temsilcilik açamazlar. Yurt içindeki temsilciliğin adresi, Yönetim Kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Bu bildirimden dernek başkanı sorumludur.

Platform Oluşturma

Madde 23-Dernek amaçları ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yönetim kurulunun kararı ile platformlar oluşturabilir. Platformlar, kanunların dernekler için yasakladığı amaç ve faaliyet konuları doğrultusunda kurulamazlar ve faaliyet gösteremezler.

Dernek Şubeleri

Madde 24-Dernek, Merkez Genel Kurul kararıyla yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir. Merkez Genel Kurulunca şubenin açılacağı yerde Merkez Yönetim Kurulu tarafından belirlenen en az üç kişilik kurucular kurulu, mahallin en büyük mülki amirine şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri vererek, mevzuata uygun olarak dernek şubesinin açılışını gerçekleştirir. 

Şube Genel Kurulu ve Görevleri

Madde 25-Aşağıda yazılı hususlar Şube Genel Kurulunca görüşülüp karara bağlanır.

a) Şube Genel Kurulu, Şube Genel Kuruluna katılma hakkı bulunan üyelerin tamamından oluşur ve şubenin en yetkili karar organıdır.

b) Şube Genel Kurulu olağan toplantılarını üç yılda bir olmak üzere Merkez Genel Kurulu toplantısından en az iki ay önce yapmak zorundadır.

c) Beş asıl ve beş yedek üyeden oluşan Şube Yönetim Kurulu ile üç asıl ve üç yedek üyeden oluşan Denetleme Kurulunu seçer.

d) Dernek şubesinin gelir ve giderlerini inceler gerektiğinde denetlemesini yapar.

e) Şube Genel Kurulunun toplantıya çağrılması, toplantı gündemi, toplantı ve karar yeter sayısı ile Genel Kurul çalışmaları tüzüğün ilgili maddelerinde belirtilen esaslara göre yapılır.

f) Derneklere ilişkin mevzuat ve tüzükte Genel Kurulca yapılması belirtilen görevlerin yerine getirilmesine karar vermektir. Tüzüğün tanıdığı görev ve yetkileri kullanır.

g) Mevzuatta Şube Genel Kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

Şube Yönetim Kurulu ve Görevleri

Madde 26-Aşağıda yazılı hususlar Şube Yönetim Kurulunca görüşülüp karara bağlanır.

a) Şube Genel Kurulunca gizli oyla seçilen beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Bu üyeler üç yıllık süre için seçilirler.

b) Genel Kurulu takip eden otuz gün içerisinde, Yönetim Kuruluna seçilen üyeler aralarında görev bölümü yaparak sonuçları mahallin en büyük mülki amirliği ve derneğin genel merkezine bildirir.

c) Şube ile ilgili işleri görüşmek üzere belirlenen günlerde toplanır. Kararı gerektiren konularda alınan kararların, karar defterine yazılarak birlikte imzalanmasını sağlar. Şube Genel Kuruluna sunulacak taslak bütçeyi hazırlar.

d) Dernek şubeleri genel merkez ile koordineli ve uyumlu olarak çalışır.

e) Mevzuatta Yönetim Kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır.

Şube Denetleme Kurulu ve Görevleri

Madde 27-Aşağıda yazılı hususlar Şube Denetleme Kurulunca görüşülüp karara bağlanır.

a) Şube Genel Kurulunca gizli oyla seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Bir sonraki Olağan Genel Kurula kadar görev yapmak üzere seçilirler. Süresi biten üye yeniden seçilebilir.

b) Derneğin tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurul'a sunar.

c) Çalışma usulünü kendisi tespit eder. Denetleme Kurulu Başkanı veya üyelerden biri, davet üzerine Yönetim Kurulu toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir.

d) Denetim Kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

e) Mevzuatta Denetleme Kurulunca yapılması gerektiği belirtilen diğer konulardaki görevleri yapar, yetkileri kullanır. 

Şubelerin Merkez Genel Kurulunda Temsili

Madde 28-Şubeler dernek Genel Kurulunda seçimlik ve doğal delegelerle temsil edilir. Şubelerin Yönetim ve Denetim Kurulu başkanları doğal delege olarak ve Şube Genel Kurullarında her yirmi üye adına seçilecek bir (1) delege de seçimlik delege olarak temsilen Genel Kurula katılma hakkına sahiptir. 

 

ALTINCI BÖLÜM

Seçimler Seçim Süreleri ve Yöntem

Madde 29-Seçimler üç yılda bir Nisan ayında gizli oy, açık sayım yöntemiyle yapılır. Bu esaslara uyulmasını Divan Başkanı sağlar ve denetler. Kurulların asıl ve yedek üyeleri basılı oy pusulalarında ayrı ayrı gösterilir.

Oy Pusulaları

Madde 30-Boş oy pusulaları, kâğıt üzerine, yönetim kurulu tarafından seçimlerden önce yeteri kadar bastırılır. 

Oy Zarfları

Madde 31-Oy zarfları yönetim kurulu tarafından tek renkte ve yeter sayıda hazırlattırılır. Divan başkanlığınca mühürlenir. Sayısını belirleyen bir tutanakla Divan Başkanı'na teslim edilir. Seçim Genel Kurulunca seçime katılma hakkına sahip üyelere, seçim süresi sonuna kadar, imzaları karşılığında yönetim kurulu başkanlığının mühür ve imzasını taşıyan bir oy zarfı ve bir boş oy pusulası verilir. 

Seçim Sandık Kurulu Üyeleri

Madde 32-Seçim sandık kurulu üyeleri, Genel Kurulda Yönetim ve Denetim Kurullarına aday olmayan üyeler içinden Genel Kurulda dilekçe vermek suretiyle belirlenir. Seçim sandık kurulu üyeleri oy verme sürecinde oylamanın düzenli ve doğru olarak yapılmasında ve oyların sayımında gözlemde bulunurlar.

Oyların Kullanılması

Madde 33-Seçimlerde yönetim kurulunca bastırılan boş oy pusulaları kullanılır.           

Basılı oy pusulaları üzerinde değişiklik yapılamaz. Boş oy pusulalarını kullanmak isteyen üyeler, ilgili bölümlere, diledikleri kişilerin isimlerini yazabilirler. Boş oy pusulalarının geçerli olabilmesi için başkan ve her kurulun asıl ve yedek üye bölümlerine en az birer isim, ancak bir kez yazılabilir.

Aynı ismin birden fazla yazılması halinde oy pusulası geçersiz sayılır. Üyeler, oy pusulalarını zarf içinde oy sandıklarına atarlar ve üye listesini imzalarlar.

Oy Sandıklarının Açılması

Madde 34-Oy verme işlemi bittikten sonra, oy sandıkları başkanlık divanı tarafından Genel Kurul üyeleri önünde açılır. Sandıktan zarfsız oy pusulası çıkması durumunda, bunlar öncelikle ayrıştırılarak durum tutanağa geçirilir. Geri kalan oy zarfları ve giriş kartları, her sandık için ayrı ayrı sayılır ve tutanağa geçirilir. 

Oy Pusulalarının Zarflardan Çıkarılması

Madde 35-Geçerli oy zarfları belirlendikten sonra, sandık kurulu zarfları teker teker açar ve zarfların içinden çıkan oy pusulalarını ayıklar. Bu işlemler sırasında;

 

a) Basılı ya da elle doldurulmuş oy pusulaları ile zarfların üzerinde, kullanan kişinin kimliğini belirleyecek ad, imza ya da işaret bulunduğu takdirde bu oy pusulaları geçersiz sayılır, durum tutanağa geçirilir.

b) Bir zarfın içinde aynı renkte birden fazla basılı oy pusulası çıkarsa pusulalar geçersiz sayılır, durum tutanağa geçirilir.

c) Bir zarfın içinde ayrı renkte birden fazla oy pusulası çıkarsa hepsi geçersiz sayılır, durum tutanağa geçirilir.

d) Bir zarfın içinden bir basılı oy pusulası ile elle doldurulmuş bir boş oy pusulası çıkarsa her ikisi de geçersiz sayılır, durum tutanağa geçirilir.

e) Bir zarfın içinden bir basılı oy pusulası ile hiç doldurulmamış bir boş oy pusulası çıkarsa basılı oy geçerli sayılır, boş oy pusulası ayrılarak, durum tutanağa geçirilir. 

Oyların Sayılması

Madde 36-Divan başkanlığınca, tüzüğün ilgili maddeleri uyarınca geçerli oy pusulaları belirlendikten sonra, her kurulu gösteren bölümler birbirinden ayrılarak sandık kuruluna verilir. Sayım sonuçları düzenlenecek bir tutanakla ve oy pusulaları ile birlikte genel kurul divan başkanlığına verilir.

Seçilebilme Yeter Sayısı

Madde 37-Kurulların asıl ve yedek üyeleri kendi içinde ayrı ayrı aldıkları oy oranına göre sırası ile seçilirler. Kurulların asıl ve yedek üyelerinin seçiminde, eşit oy alanlar arasında Genel Kurulun önünde, Genel Kurul Divan Başkanı tarafından ad çekmek sureti ile kazanan belirlenir.  

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli Hükümler Derneğin Gelirleri

Madde 38-

a) Üye ödentileri,

b) Dernek adına çıkarılan yayınlardan, düzenlenen piyango ile balo, eğlence, temsil, konser, spor yarışması, gezi, yemek ve sosyal tesislerden sağlanan gelirler,

c) Derneğin malvarlığından elde edilen gelirler,

d) Yasalar çerçevesinde yapılacak bağışlar,

e) Yardım Toplama Kanunu'na göre toplanan yardımlar,

f) Bağış ve vasiyet yoluyla derneğe intikal ederek tescili yapılan malların gelirleri,

g) Derneğe ait işletmelerden elde edilen gelirler.

h) Mevzuat doğrultusunda elde edilecek diğer gelirler.

 

 

Derneğin Feshi ve Tasfiye

Madde 39-Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üye ve delegelerin en az üçte ikisinin, toplantıda hazır bulunması gerekir. İlk toplantıda bu çoğunluk sağlanamazsa üye ve delegeler ikinci toplantıya çağrılır. İkinci toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Ancak, feshe ilişkin kararın, her halükarda toplantıda hazır bulunan üye ve delegelerin üçte iki çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Genel kurulca fesih kararı verilirse, derneğin mal, para ve haklarının tasfiyesi için son Yönetim Kurulu üyelerinden oluşan bir tasfiye kurulu görevlendirilir. Bu kurul mevzuata uygun olarak derneğin mal, para ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Fesih halinde derneğin tüm mal, para ve hakları, Genel Kurul kararıyla tespit edilen amacına uygun başka bir dernek veya kuruluşa devredilir. Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilir ve bu yazıya tasfiye tutanağı da eklenir. Genel Kurul tarafından bir karar alınmamış veya Genel Kurul toplanamamışsa, yahut dernek mahkeme kararı ile feshedilmişse, derneğin bütün para, mal ve hakları, mahkeme kararıyla derneğin amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Lokal ve Tesis Açma

Madde 40-Dernek yerleşim yerinde, ilgili mercilerden izin almak koşulu ile lokal ve dinlenme tesisi açabilir, işletebilir ve işlettirebilir. 

Sandık Kurma

Madde 41- Dernek sağlanan karı üyelerine paylaştırmamak, risturn faiz veya, sağlanan kârı üyelerine paylaştırmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine aktarmamak şartıyla üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zarurî ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurabilir. 

Amblem

Madde 42-Dernek amblemi, Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilir. Derneğe ait tanıtıcı bayrak  ve flama yapılması halinde gerekli yasal işlemler yerine getirilir. Dernek amblemi Yönetim Kurulunun izni olmadan üyeler dışında kimseye dağıtılamaz, satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz. 

Personel ve İşçiler

Madde 43-Dernek iş ve işlemlerinin, hizmetlerin yürütülmesi için yeterince personel ve işçi yönetim kurulunca görevlendirilebilir. Sürekli görevlendirmeler çalışma dönemi bütçesi, kadro çizelgeleri konusunda geçici görevlendirmeler ise bütçede öngörülen ödenek gereğince yapılır. Ayrıca gönüllülük esasına göre de personel ve işçi görevlendirilebilir. 

 

Defter ve Kayıtlar

Madde 44-Dernek, mevzuat doğrultusunda tutması gereken zorunlu defterleri tutar. Ayrıca Yönetim Kurulu kararı ile tutulması istenen diğer defterler de tutulabilir.    

 Organlara Seçilenlerin İdareye Bildirilmesi

Madde 45-Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından Yönetim, Denetim Kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülki idari amirliğine bildirir. Dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikler de Yönetim Kurulu Başkanı tarafından otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Gelir ve Gider ile Borçlanmada Usul

Madde 46-Dernek gelirleri, "Alındı Belgeleri" ile toplanır. Dernek giderlerinin "Harcama Belgeleri" ile yapılması zorunludur. Dernek, genel kurullarında lehine alınacak taşınır ve taşınmaz malları almak için genel kuruldan yetki almak suretiyle borçlanarak taşınır ve taşınmaz mallar alır. 

Dernek Kurucuları ve Geçici Yönetim Kurulu

Madde 47- Genel Kurul sonrası Yönetim Kurulu aşağıda belirtildiği şekilde oluşturulmuştur.

YENİ YÖNETİM KURULU

1

ÜNAL KAYA

YÖNETİM KURULU BAŞKANI

2

MUSTAFA AYDINALP

BAŞKAN VEKİLİ

3

TARKAN ALPAY

TEŞKİLATLANMADAN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI

4

CEMİL YALMAN

YÖNETİM VE ORGANİZASYONDAN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI

5

ÖMER TUNCAY CEYLAN

STRATEJİDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI

6

FİKRET HAYALİ

KOORDİNASYONDAN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI

7

HİKMET ÖZKAN

MALİ İŞLERDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI

8

ARZU EFİLTİ

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLERDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI

9

MUSTAFA BAYRAK

GENEL SEKRETER

10

MUSTAFA ORHAN

İDARİ İŞLERDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI

11

 MERYEM CANSU

EĞİTİM VE KÜLTÜREL FAALİYETLERDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI

12

FATİH YILMAZ

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMADAN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI

13

RAMAZAN TAŞTAN

YEREL YÖNETİMLERLE İLİŞKİLERDEN SORUMLU BAŞKAN YARDIMCISI

 

Başkanımız


MUSTAFA TARLACI- YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Afyonkarahisar ile dinar ilçesinde doğdu Erciyes Üniversitesi ilahiyat fakültesi den mezun olduktan sonra Ankara Çubuk imam hatip Lisesi’nde öğretmenlik görevine başladı aynı okulda 1996 yılına kadar öğretmenlik ve idarecilik görevlerinde bulundu 1988 yılında devlet memurları yabancılar okulunu bitirdi 1996-97 yıllarında Sosyalizm ve Çocuk esirgeme kurumu Burdur ve Şırnak illerinde il müdürü olarak görev yaptı 2002 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi plan ve bütçe komisyon başkan danışmanlığı’na atandı 2003 yılında radyo televizyon skorda üst kurul müşaviri olarak göreve başladı 2004 2009 yılları arasında Afyonkarahisar ili dinar ilçesinde belediye başkanı olarak görev yaptı 61. hükümetin başbakan yardımcısı Bekir bozdağ‘ın Özel kalem müdürü 62. hükümetin adalet Bakanı Bekir bozdağ Özel kalem müdürü 63. hükümetin başbakan yardımcısı veysi kaynağı Özel kalem müdürü olarak görev yaptı 28.08.2015 tarihli ve 29.459 sayılı resmi gazetede yayınlanan 2015’e 485 sayılı kararname ile sosyal yardımlar Genel müdür yardımcısı olarak atandı halen bu görevi ifa etmektedir ,öğrencilik yıllarında MTTB milli Türk talebe birliği, MGV milli gençlik vakfı yönetimlerinde görev aldı ,WU-ŞU federasyonu ,liman işletmeleri ,vakıf pazarlama yönetim kurulu üyelikleri görevlerinde bulundu ayrıca sivil toplum kuruluşlarında çeşitli görevlerde çalıştı. orta seviyede Arapça ve İngilizce bilen Mustafa Tarlacı evli ve üç çocuk babasıdır.

Protokol Kuralları
Dergimiz
Resmi Gazete
Web Mail